Trường hợp hàng đưa từ nội địa vào KNQ, Tờ khai xuất phải kiểm hóa thì có được nhờ kiểm tại Hải quan KNQ không? Và có cần niêm phong hàng hóa khi vận chuyển đến KNQ để kiểm hóa không? Hồ sơ nhờ kiểm gồm những gì?