Trên Bill cần thể hiện như thế nào thì mới mở được tờ khai KNQ?