Hàng vào kho ngoại quan mà xuất không hết vào nội địa, sẽ phải xuất ra nước ngoài ( trả, hoặc khách hàng khác) thì sẽ làm thủ tục như thế nào ?