Hàng hiện nay trong kho ngoại quan sẽ giải quyết như thế nào nếu hàng muốn xuất ra nước ngoài ? Có được không và thủ tục như thế nào?