Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4/2021 (bao gồm cả hợp nhất) kèm Văn bản giải trình biến động lợi nhuận