Văn bản giải trình liên quan đến hồ sơ phát hành (đính chính biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 04/10/2017)