Văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 4/2019 so với cùng kỳ