Thông báo về ngày thực hiện đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.