Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 (lần 2, bổ sung kịch bản 2 Kế hoạch kinh doanh 2020, do ảnh hưởng Covid)