Nghị Quyết DHĐCĐ công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình năm 2018.