Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu_ Chi cổ tức 2020 bằng tiền (cập nhật lần 2)