Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu (Chi trả cổ tức 2020 bằng tiền)