Công bố thông tin v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH)