Công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình.