Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua CP của TCT Tân Cảng Sài Gòn (đợt phát hành riêng lẻ)