Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan_ Nguyễn Đức Doanh(10/01/2020)