Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024)_Cập nhật 08/04/2024.