Thông tin ứng viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.