Thông tin ứng viên đề cử thành viên Hội đồng quản trị