Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu_chia cổ tức 2019 bằng tiền