Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cố đông hiện hữu (nhận cổ tức 2022)