Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.