Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức 2018 và Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức chuyển khoản.