Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023 và Tài liệu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS