Nghị quyết HĐQT v/v thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ 2023