Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (chi trả cổ tức 2021).