Làm việc với đơn vị kiểm toán giữa ICDLB và Công ty TNHH PwC (Việt Nam)