Hoãn họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 vào ngày 12/08/2021.