Doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán BTCT 2021 của Công ty (bao gồm BTCT hợp nhất).