Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình thông báo : Điều lệ công ty cập nhật .