Công bố thông tin v/v tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình