Công bố thông tin Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:(ông) Nguyễn Đức Anh