Công bố thông tin thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa ICDLB - Hoa Tiêu Tân Cảng .