Công bố thông tin bất thường v/v miễn nhiệm Phó giám đốc công ty_Trần Hoàng Lân