CBTT Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.