Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 (Kèm giải trình biến động lợi nhuận)