Báo cáo tài chính quý 3/2023, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, Giải trình biến động lợi nhuận quý 3