Báo cáo tài chính quý 1/2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 và Giải trình báo cáo tài chính