Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (bao gồm cả hợp nhất) kèm Văn bản giải trình biến động lợi nhuận