Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 ICD Tân Cảng Long Bình.