Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 (đính kèm theo file báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 ICDLB