Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 (đã soát xét) và giải trình biến động lợi nhuận