Báo cáo tài chính bán niên và hợp nhất 2017 đã được soát sét .