Báo cáo tài chính bán niên 2021 và giải trình biến động lợi nhuận