Báo cáo hoạt động của BKS ( Tài liệu đính kèm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)