Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ thường niên (cập nhật bổ sung)