Thông báo chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013