KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG "CHƯA NHẬN CỔ TỨC 2010 - 2011"