ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018