ICD Tân Cảng Long Bình gửi Quý cổ đông tài liệu dự thảo họp Đại hội cổ đông